WAPENHANDELINGEN Wat dit onderwerp te maken heeft met het verslaan van de Spanjaarden..


Door dit boekje uit 1607 leerden soldaten precies hoe ze met hun wapens om moesten gaan daardoor waren ze goed getraind.

"Wie niet sterk is moet slim zijn"
Delft is de stad van de Oranjes. Op nog geen kilometer van het Legermuseum, in het Prinsenhof in Delft, werd Willem van Oranje in 1584 vermoord. Zijn zoon Maurits volgde hem op en groeide uit tot de strateeg die aan de wieg stond van het onafhankelijk bestaan van Nederland. Onder het motto "wie niet sterk is moet slim zijn" bleek hij een vernieuwer op militair terrein. Dankzij Maurits technische en sociale slimmigheden volgden de de militaire successen van het jonge land elkaar in hoog tempo op. In het excercitieboek "Wapenhandelinghe" (1607) staat in woord en beeld precies hoe de soldaten slagvaardig met hun wapens om moesten gaan. Veel van de tactische legerhervormingen die Maurits doorvoerde waren gericht op de verhoging van de vuurkracht.


external image 12.jpg
external image 11.jpgHieronder ziet u welke tekst bij wapenhandeling 12 hoort

Ten 12. hoe hy vvel aenlegghen, en die Musquet ende furquet met de lincker hant houden sal, den rechter arm om hooch, en t'lijff ghedraeyt, de lincker knie buyghen, ende de rechter stijf houden, op datter niet alleen te beter staen, maer oock de Musquet des te ghevvisser gehouden, ende geschoten moechte vverden, daer beneffens moet achtinghe ghenomen vvorden vvanneer hy aenlegghen vviI, dat hy de .Musquet vvelstaens halven , hert aenslette, ende dat niet teghen de schouder maer teghen de borst, ooc niet eer de kaecke teghen de lade legghen, hy en hebbe dan de Musquet te voren teghen de borst gheset, alsoot anders gheen gratie en heeft, veel vveynigher men ghevvisselijck schieten can, maer men sich meerendeels verhaestet.
De tekst betekent ongeveer dit: hoe hij goed aanlegt, de musket en de spies in de linkerhand houdt, de rechterarm omhoog en zijn lichaam gedraaid houdt. Zijn linker knie buigen en de rechter stijf houden zodat hij niet alleen beter staat maar ook de musket zo stil mogelijk kan houden als hij schiet. Daarnaast moet hij in de gaten houden dat, als hij het geweer wil aanleggen, hij de musket niet tegen de schouder houdt, maar tegen de borst. Ook niet eerder de kaak tegen de loop leggen dan dat de musket tegen de borst staat, want anders kan hij minder zeker schieten en zal hij teveel haasten.

Hier heb ik de plaatjes vandaan.
Boekje

De vvoorden van commandement (1607)

VVaer door de Capiteynen hun Soldaten vervolghens ghebieden al t'ghene sy met hun Musquet ende furquet hebben te doen, vvelcke vvoorden oock vervolghens op elcke figure zijn accorderende.
Vertaling: Zodat de kapiteinen hun soldaten voortaan kunnen vertellen hoe ze met hun musket en spies (standaard voor de musket) moeten omgaan. Deze woorden gelden voor iedereen.


external image 35.jpg18.jpg

plaatje 35: Hier ziet de soldaat dat je met de andere hand de musket van de schouder haalt.
plaatje 18: Hier leert de soldaat hoe hij de pan van het geweer dicht moet doen nadat hij het kruit uit het kruitflesje in het geweer heeft gegoten.

external image Foto-DHRH8O8H.jpg
external image Pistool.jpgRuiterpistolen voor de Maastrichtse stadswachten-1730.
Nog meer info.


Gemaakt Door Robin den Brave